T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Ağrı Ağız Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Ağrı Ağız Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurum Faaliyet ve İşleyişi

Güncelleme Tarihi: 15/04/2019

1.BÖLÜM GİRİŞ

Kurumun Faaliyetleri ve İşleyişi

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve HKS çerçevesinde yürütülmektedir.

Faaliyetlerini ve İşleyişini;

 • Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ayaktan veya gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerin de uygulandığı, 30 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumlarıdır.”
 •  (3) Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 (dört) yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedelleri Kurumca ödenmez.
 • (4) Ortodontik tedavi ile tedavisi mümkün olmayan iskeletsel anomalili ve/veya doğumsal anomalili (dudak damak yarığı, crouzon sendromu, apert sendromu vb.) hastalarda fonksiyon kaybı, fonasyon bozukluğu durumlarında cerrahi tedavi ile birlikte yapılması gereken ve cerrahi tedavinin tamamlayıcısı olan ortodontik tedaviler hariç olmak üzere 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez
 •  Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır.
 • 4.5.1.A- Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri
 • (1) Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” (EK-7) uygulanacaktır.
 • (2) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, hassas tutuculu kron, implant üstü kron v.b. metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kronlar ile alt-üst çene iskelet dökümü döküm işçilik hizmeti, söz konusu işlemlerin, protez tedavisini yapan sağlık kurumları tarafından yapılmayarak mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize

  edilerek yaptırılması ve hastaya fatura düzenlenmesi halinde SUT eki EK-7 listesinde yer alan işlem puanı esas alınarak fatura bedelini aşmamak kaydı ile hastalara ödenir.

 • (3) (Değişik: 03/6/2010-27600/8 md.) 01/01/2011 tarihinden itibaren Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından yapılan protez tedavileri ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen akrilik veya seramik veneer kron, ile alt-üst çene iskelet dökümünün, ilgili sözleşmeli resmi sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından yapılması/ hizmet alımı ile sağlanması zorunludur. 01/03/2011 tarihli ve 9489 sayılı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesine istinaden yayınlanan HKS çerçevesinde  sürdürmektedir.
 • BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI

 • Merkezimizin binası iki  kat olup, 1.266 m² kapalı alan ve 220  m²  araç park alanından oluşmaktadır.   Giriş/ 1. katında engelli polikliniği (19), 19,20,21,22 nolu poliklinik odaları olmak üzere toplam 5 poliklinik mevcuttur.
 • 2. Katında Müracaat, Danışma, Bebek Emzirme Odası, Hasta Hakları Birimi, Başhekim Odası, Müdür  Odası, İbadethane, Gelir Tahakkuk (Faturalama)- Muhasebe- Satın alma-Maaş Mutemetliği-Vezne, Doktor dinlenme odası, Laboratuar, Röntgen, Çay Ocağı, personel wc, hasta wc, Sterilizasyon odası, ambar, Teknisyen Odası, Hemşire dinlenme odası, Bilgi işlem odası, Kalite Direktörü, Temizlik Odası ve 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21  nolu poliklinikler olmak üzere toplam 21 poliklinik bulunmaktadır.
 • 2.BÖLÜM İDARİ BİRİMLER

  Yönetici ve Çalışanları

  • Tıbbi Hizmetler Yöneticisi: Dt. Burak YILDIZ
  • Mali ve İdari İşler Müdürü: Cihan ÖZCAN
  • Kalite Direktörü: Abdurrahman ERİM
  • Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu: Şerife KESKİN
  • Başhekim Görev Yetki Ve Sorumlulukları

  • Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği madde 110-(05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 26 ) ‘ a tabidir.
  • Kurumlarda imkan ölçüsünde klinik ve laboratuvarların bilimsel çalışmaları ile ilgilenir ve bunlara yön verir.
  • Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerin yapılmasını izler, en az haftada bir defa denetler.
  • Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.
  • Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür, kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercidir.
  • Bakanlıkla ve Valilikle yapacağı yazışmaları bağlı bulunduğu sağlık müdürlüğü kanalı ile yapar.
  • Kurumun bütün personelinin görev ve hizmetle ilgili hallerde doğrudan doğruya amiridir.
  • Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen çalışma saatlerinde bütün personelin görevleri başında bulunmalarını, belirli saatte görevlerine başlamalarını yakından izler, bunun için de çalışma saatinin başlangıç ve bitiminde olmak üzere iki defa devam cetvelini imza ettirerek düzenli devamlarını sağlar ve kontrol eder.
  • Her sabah nöbet defterini inceler ve yazılan hususlar hakkında görüşlerini bildirir ve gerekli emirleri verir. Çalışma saatleri içinde görev başında bulunmayanlara ve devamsızlığı görülenlere veya bu yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapar.
  • Her gün en geç uzmanların geldiği saatte kurumda bulunur ve görevlerini tam olarak bitirmiş ise uzmanlarla birlikte ayrılabilir. Ancak görev dolayısıyla lüzumunda çalışma saatleri içinde de kurumdan ayrılabilir.
  • Günlük çalışma saatleri içindeki ayrılışlarında yardımcısını, yoksa nöbetçi tabibi vekil bırakır. İzin veya hastalık gibi nedenlerle ayrılışlarında kurumda bulunan yardımcısı veya uzman tabiplerden biri (Kendisinin önerisi ile)vekalet eder. Herhangi bir nedenle daimi ayrılışında yerine Bakanlıkça bir başkası tayin edilip göreve başlayıncaya kadar baştabiplik görevi sağlık müdürünün teklifi, o yerin en büyük idare amirinin onayı ile tayin edilecek bir tabip tarafından görülür.
  • Gerekli gördüğü hallerde uzmanları ve diğer yetkilileri toplantıya davet ederek kurumun çeşitli konuları hakkında istişarelerde bulunur.
  • Hastaların tıbbi müşahede ve muayenelerine, teşhis ve tedavilerine kendilerine gösterilen ihtimam ve ilgiye dikkat ve nezaret eder.
  • Kurumda çalışan bütün personelin hastalar ve iş sahiplerine karşı fena davranışlarda bulunmalarını önler. Bütün personelin, hastaların moralini bozacak söz ve hareketlerine, hastalar ve yakınları yanında teşhis tedavi konularında tartışma ve tenkitte bulunmalarına engel olur. Ayrıca kurumda düzen ve disiplini sağlamak üzere gerekli gördüğü tedbiri alır.
  • Hastaların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratuvar muayenelerinden geçirilmeleri hususunu izler ve denetler.
  • İdare, ambar, depo, eczane, laboratuvar ve sair yerlerin hesap ve ayniyata ait kayıtlarını, idareye ait evrak ve dosyaların görevliler tarafından usulüne göre ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
  • Kurum ve bölümlerinde bulunan bütün fenni alet ve cihazlarla ecza ve laboratuvar malzemesinin, eşya, mefruşat ve demirbaşların kayıtlarını muntazaman ve Ayniyat Talimatnamesi ve bu yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde tespit ve tescil ettirerek icabına göre saklama veya kullanılmalarını sağlar.
  • Tabipler tarafından bu yönetmelik çerçevesinde hastalara verilmek üzere vizitede tabelaya yazılan ilaç, yiyecek ve içeceklerin tıbbi yönden iyi bir şekilde hazırlanmasından sorumludur.
  • Kurumun bütün bölümleriyle, tesisat, cihaz ve malzemesini belirsiz zamanlarda ve sık sık kontrol eder. Bunlarda düzen, güvenlik, temizlik hususlarında rastladığı kusur ve noksanlara sebep olanlarla, bunları düzeltmeyenler hakkında gerekli işlemi yapar.
  • Kurum eşya ve malzemesinden bozulanların mevzuata uygun olarak onarımını sağlar. Kurumun bina ve bölümlerinde büyük onarım, değiştirme ve düzeltilmesi gereken kısımlarla, yapılacak inşaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını plan ve keşifleriyle birlikte her sene bütçe hazırlanmadan evvel Sağlık Bakanlığına bildirir.
  • Bu yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek şartıyla hizmetlerde sürat kolaylık ve ekonomi sağlayacak tedbirleri alır ve yöntemleri geliştirir. Bunlar da ilgililer tarafından aynen uygulanır. Daha evvel mercii'nden izin alınması gereken hallerde emirlerin tebliğinden önce bu iznin alınmasını sağlar.
  • Acil vakalarda, görevli uzman bulunmadığı takdirde, diğer bir resmi kurumun aynı dal uzmanını; bunun da bulunmadığı hallerde ilgili serbest uzmanları kuruma davet edebilir.
  • Resmi tabipler bu gibi davetlere gelmek zorundadırlar. Serbest tabipler hayati tehlike bulunduğu bildirildiği halde gelmezlerse, durumu savcılığa bildirerek acele tedbir alınmasını ister. Davet edilen serbest tabiplerin ücretleri madde 64 deki esaslara göre ödenir.
  • Aynı dalda birden fazla klinik bulunan kurumlarda boş yataklara hastaların ne şekilde yatırılacağı hususunda hastane uzmanlarının fikrini alarak bir prensip tespit eder.
  • Baştabip veya görevlendireceği yardımcısı, tabiplerin veya sağlık kurulunun düzenlediği raporların usulüne uygun olduğunu, okunaklı bir şekilde yazıldığını, herhangi bir yanlışlık olmadığını kontrol edip, varsa düzelttirerek tasdik eder. Bu raporlarda sevk usulüne ve fenne uygunsuzluk gördüğü takdirde dikkatini çekmek suretiyle ilgiliye veya kurula iade eder. Tek tabip raporlarında hastayı, varsa aynı dalda başka bir uzmana havale edebilir.
  • Baştabip varsa yardımcılarından birini, gerekirse bir kaçını yoksa uzmanlardan bir veya birkaçını personel için daire tabipliği yapmak üzere görevlendirir.
  • Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde sağlık ocağı tabipleri ve personelin hizmet içi eğitim programlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.
  • Baştabip, başhemşire ve hastane müdürünün görüşünü almak suretiyle hemşire, ebe ve yardımcı hizmetler sınıfı personelin, eğitim hastanelerinde ise tababet uzmanlık tüzüğü hükümlerine uygun olarak uzmanlık eğitimi görenlerin görev yerlerini belirler bu hususta kendisine yapılan önerileri değerlendirerek karara bağlar.
  • Personelin hizmetin gereğine göre yıllık izinlerini yılın ilk ayında düzenler. Diğer yataklı tedavi kurumları ile kilit personel için işbirliği yapar.
  • Baştabip varsa yardımcılarından birini, gerekirse bir kaçını yoksa uzmanlardan bir veya birkaçını personel için daire tabipliği yapmak üzere görevlendirir.
  • Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde sağlık ocağı tabipleri ve personelin hizmet içi eğitim programlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.
  • Baştabip, başhemşire ve hastane müdürünün görüşünü almak suretiyle hemşire, ebe ve yardımcı hizmetler sınıfı personelin, eğitim hastanelerinde ise tababet uzmanlık tüzüğü hükümlerine uygun olarak uzmanlık eğitimi görenlerin görev yerlerini belirler bu hususta kendisine yapılan önerileri değerlendirerek karara bağlar.
  • Personelin hizmetin gereğine göre yıllık izinlerini yılın ilk ayında düzenler. Diğer yataklı tedavi kurumları ile kilit personel için işbirliği yapar.

   Sorumlu Hemşire  Görev  Yetki ve Sorumlulukları

    Gerekli noksanlıkları tıbbi konularda Başhekime, idari konularda ADSM müdürüne bildirir.

  • Hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermek ve yapamayacağı veya yetkisi dışında kalan işleri Baştabibe zamanında bildirmekle görevlidir.
  • Kedisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Baştabibe iletir ve verilen kararları uygular.
  • Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlar. Yeni mesleğe girmiş olanlara mesleğin yüceliğini anlatır. Hastalara karşı müşfik olmaları ve daima iyi davranmaları hususunda uyarmalarda bulunur. Kendi tutum ve hareketleriyle onlara iyi bir örnek olmaya çalışır.
  • Hasa bakımı ile ilgili hususlardan sorumlu olarak özellikle, hastaların temizlik ve beslenmelerine ve yatıp kalkmalarına, ilaçlarının vaktinde verilip verilmediğine, yemeklerinin bölüm ve dağıtımına nezaret eder.
  • Klinik ve polikliniklerin genel temizlik ve düzenini sağlar.
  • Hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ait nöbet ve izin cetvellerini düzenler ve Başhekime onaylatır. Bu listelerde sonradan değişiklik yapmak gerekirse Başhekime haber verir.
  • İdari ve Mali İşler Müdürü Görev  Yetki Ve Sorumlulukları

  • Başhekime bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle yükümlü ve yetkilidir.
  • Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır.
  • Satın alma  depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
  • Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlar.
  • Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar.
  • İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur.
  • Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür.
  • Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderir. Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin de kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar.
  • Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vakaları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık birimine günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde haber verir.
  • Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her çeşit maddenin ambar kayıtlarındaki miktarlara ve günlük yiyecek ve içeceklerin tabeladaki miktarları ile şartnamelerindeki niteliklere uygunluğunu kontrol eder. Noksan ve kusurlar görürse

   baştabibe bilgi vererek düzeltilmesini sağlar. Uygun nitelikte olmadığı ilgililerce bildirilen besin maddelerini baştabibin izniyle geri çevirir

   Kurum Kalite Direktörü Görev  Yetki Ve Sorumlulukları

  • Performans ve kalite birim sorumlusu kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipleri oluşturur. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda performans ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir.
  • Kurumun performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamaları konusundaki politika ve stratejilerini belirlemek,
  • Kurumun performans ve kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek,
  • Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak,
  • Kurumun süreçlerini tanımlamak, süreç sorumlularını tespit etmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesinde rol alacak ekiplerin oluşmasını sağlamak,
  • Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,
  • Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak,
  • Kalite iyileştirme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,
  • Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla kriterler geliştirmek ve elde edilen veriler sonucunda çalışmaları yönlendirmek,
  • Kurum çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmaları oluşturmak,
  • Hizmet kalitesi standartları çerçevesindeki çalışmaları yürütmek,
  • Standart anket setlerini (hasta ve çalışan) uygulamak,
  • Çalışma grupları ve birimler tarafından hazırlanan performans ve kaliteye ilişkin dokümanları kontrol etmek ve yayımlamak,
  • Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapmak,
  • Performansa dayalı ek ödeme verilerinin Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sistemlere zamanında ve tam olarak girilmesini sağlamak
  • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

  •  5 El Endikasyonu Formlarını Doldurmak ve EKH ile değerlendirmek.
  • ADSM de Çalışanlarının Sağlık Kontrollerini Saplamak VE aşılama Programını uygulamak.
  • Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
  • En az ayda bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
  • Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
  • Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
  • El Hijyeni ve El yıkama İle ilgili Eğitim organize etmek ve Programını yapmak.
  • Hasta Hakları Birim Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak.
  • Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak (EK-5), başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak.
  • Başvurular yerinde çözülürse, “Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri”ne ( EK-6) (Formata uygun olacak şekilde) doldurmak. Yerinde çözülemeyen sorunlar için ise hasta hakları başvuru formunu doldurarak internete kaydetmek ve hasta hakları kuruluna ilgili belgelerle birlikte göndermek.
  • Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirmek.
  • Hakkında başvuru yapılan çalışan hakkında aynı gün Kurul Başkanı imzası ile “Bilgi Formu”(EK-7) doldurmak ve bilgi istemek. Bilgi isteme formunda bilgi istenen kişinin ismi dışında kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamak, formu imza karşılığı teslim etmek ve imza karşılığı almak.
  • Bilgi Formu’nun 2 gün içinde cevaplandırılmasının takibini yapmak.
  • Hastaların eleştiri  ve önerilerini dinlemek.
  • Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak.
  • Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer , uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapmak, Hasta Hakları İl Koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak.
  • Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda hasta hakları il koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak.
  • Eğitime katılan çalışanlar için ödül sistemini hasta hakları il koordinatörü ile birlikte geliştirmek.
  • Kendi kurumundaki eğitim  programlarını hazırlamak, organize etmek, yürütmek ve eğitim materyali   geliştirmek.
  • Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak.
  • Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak.
  • Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye  yönelik uygulamaları başlatmak.
  • Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.
  • Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak,
  •     İdari Bölüm İle İlgili Yazılı Düzenlemeler

  • Mavi ve Beyaz Kod Uygulamaları
  • Arıza Bildirimi
  • Dilek-Öneri Şikayet Kutuları
  • Çalışan Bireysel Öneri Formu
  • Güvenlik Raporlama Sistemi,
  • Hasta Güvenliği Uygulamaları
  • Çalışan Güvenliği Uygulamaları
  • Sağlık tarama Programı
  • Tıbbi ve Tehlikeli Atıklar
  • Risk Değerlendirme ve Sağlık Tarama Programı
  • Ölçü Dezenfektanı Kullanımı
  • Kesici-Delici alet yaralanması
  • Dezenfektan Madde Kullanımı
  • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

3.BÖLÜM DİŞ HEKİMİ

ADSM’de Çalışan tüm Hekimler

Diş Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • Saat 08.30’da poliklinikte görev başında bulunmak,

Genel;

 • Hasta ünite alınır şikayetleri dinlenir, muayene edilir,
 •  Gerekirse röntgen filmi istenir,diğer tetkikler yapılır, incelenir ve hastalık teşhis edilir, 
 • Hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi  hakkında bilgi verilir.
 • Hastaya tedavi sırası ve sonrasında gerekli bilgilendirmeleri (Ağız ve diş sağlığı, tedavi sonrası yapması gerekenler,ilaç kullanımı, diş fırçalama vs.)  yapılır.
 • Tedavisi olanaklı olan dişler tedavi edilir, tedavisi olanaklı olmayan dişler çekilir,
 • Gerek görülürse reçete yazılır,  
 • Talep halinde çekilmiş dişlerin yerine sabit ve/veya hareketli protezler yapılır,
 •  Hastaya protez yapılırsa Hasta Laboratuar Takip Kartı ile protezlerin takibini sağlar. 
 • Düzenlenen eğitimlere katılır. 
 • Kurum Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Çalışmalarına katılımda bulunur. Dahil olduğu komite toplantılarına katılır. 

Nöbet polikliniği hekimi

 • Mesai saati dışında gelen hastaların gerekli teşhis ve tedavilerini yapar.
 • Kurumun mesai saati dışındaki sorumlusudur.
 • Mesai dışı çalışan personelden de sorumludur.

Engelli polikliniği görevli hekimi;

 • Engelli Polikliniğinde Diş Hekimimiz.
 • Engelli hastalara göre düzenlenmiş olan engelli polikliniğinde yardımcı hemşire ile birlikte bu hastalara bakılır.
 • Hasta bekletilmeden teşhis ve tedavisi yapılır.

Evde Bakım Hizmeti;

 • Evde bakım hizmetinden sorumlu Diş Hekimi ve ekibi evde bakıma muhtaç hastalara evde bakım hizmeti aracıyla ikamet ettiği yerde teşhis ve tedavisini yapar.

4.BÖLÜM  HEMŞİRE

Hemşirelik Bölümü Yönetici ve Çalışanları

 • Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu - Zöhre KAYA
 • Hemşire bölümü çalışanların sayısı: 7
 • Bölümün Faaliyetleri ve İşleyişi
 • Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve HKS çerçevesinde yürütülmektedir.
 • Hemşirelik Bölümü Görev  Yetki Ve Sorumlulukları

 • Saat 08.00’de poliklinikte görev başında bulunmak,
 • Polikliniğe müracaat eden hastaların tedavisi için bakım ve tedavi uygulamalarını meslekleri dâhilinde ve diş hekimlerinin tariflerine göre yapmak,
 • Hastalara iyi davranmak, , ve yapılacak işlemler konusunda bilgi vermek,
 • Kliniğe gelen hastaları hazırlayarak hekimin, muayene ve tedavisine sunmak,
 • Diş hekimine muayene ve tedavi sırasında gerekli malzemenin teminini sağlamak(Alginat, ojenol, siman karıştırmak hekime göre değişkenlik gösteren parametreler hekimler tarafından hazırlanacak olup, bunun dışındaki anestezi, amalgam, el aletleri, ölçü kaşıkları, çekim aletleri, endo…vb),
 • Gerekli tıbbi müdahalelerde (sütur atılması, gömülü diş çekimleri, vb) hekimi asiste etmek ve acil durumlarda diş hekimine yardımcı olmak (senkop vb),
 • Oksijenli su, sodyum hipoklorid oranlarını hazırlamak ve kullanıma hazır hale getirmek,
 • Kliniklerde acil arabası var ise, oksijen tüpünün ve ilaçların muhafaza, kontrol ve kaydını yapmak. Gerekli durumlarda IV, IM uygulamaları, damar yolu açılımını sağlamak,
 • Klinikteki tıbbi ve evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasının ve toplanmasının denetimini sağlamak,
 • Hemşireler görevli oldukları polikliniğin temizliği ve dezenfeksiyonun, sorumlu kişiler tarafından yapılmasının kontrol ve devamlılığından sorumludur. Ünitlerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünü yapar.
 • Her hastadan sonra ünitin temizlik ve dezenfeksiyon işlemini sağlamak,
 • Kirli aletlerin dekontaminasyon işlemlerini kontrol etmek,
 • Hastada kullanılan aeratör başlıkları ve mikro motorların temizliğini sağlamak,
 • Kirli aletlerin sterilizasyon birimine transferini denetlemek ve kaydını tutmak,
 • Steril edilmiş aletlerin kontrolünü (kimyasal indikatör, alet ve set sayıları…vb) kabulünü yapmak, kayıtlarını tutmak ve klinik içi dağılımını sağlamak,
 • Hastanın tedavi – çekim işlemi bittikten sonra elinde eldiven olduğu sürece aletlerin kirli kutusuna atılmasında diş hekimleri sorumludur.
 • Hemşireler klinik sorumlusundan izin almadan klinikleri terk etmemelidir.
 • Akşam ve hafta sonu nöbetlerinde malzemelerin temininden ve steril edilmesinden sorumludur.
 • Diğer odalardan malzeme temini mümkün olduğu kadar yapılmamalıdır, alınması gerekiyor ise; alınan odanın ismi ve ne kadar ve hangi malzemelerin alındığı yazılıp imzalanmalıdır.
 • Nöbette temizlik personelinden sorumludur. Nöbette mümkün olunduğu kadar görev yeri terk edilmemelidir.
 • Akşam ve hafta sonu nöbetlerde; hemşire hekime hasta tedavi ve muayenesi sırasında refakat etmelidir.
 • Akşam nöbetlerinde saat 16.30’da ilgili kliniğe gelerek odanın hazırlığı yapılmalıdır. Normal mesaisine gelen hemşireler sabah 08.00, öğle ise 13.15 saatlerinde klinikte bulunup, hazırlık yapılmalıdır.
 • Haftalık malzeme istemlerini depodan teslim alıp, kontrollerini yapmak,

 • Hemşirelik Bölümü İle İlgili Yazılı Düzenlemeler
 • Miadının bitimine 3 ay kalan ilaçların etiketlenmesi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Mavi ve Beyaz Kod Uygulamaları
 • Solüsyonların Yanlış Zerkini Önleme
 • Isı-nem ölçer takip çizelgesi
 • Arıza Bildirimi
 • Dilek-Öneri Şikayet Kutuları
 • Çalışan Bireysel Öneri Formu
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Güvenliği Uygulamaları
 • Çalışan Güvenliği Uygulamaları
 • Sağlık tarama Programı
 • Tıbbi ve Tehlikeli Atıklar
 • Risk Değerlendirme ve Sağlık Tarama Programı
 • Ölçü Dezenfektanı Kullanımı
 • Kesici-Delici alet yaralanması
 • Dezenfektan Madde Kullanımı
 • El Yıkama
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Bölüm İle İlgili Hizmet Kalite Standartları

01.03.2011 tarih ve 9489 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Hizmet Kalite Standartları yazılı dokümanlar ve uygulamalar bazında merkezimizde uygulanmaya başlanmıştır. HKS çerçevesinde hazırlanmış olan tüm dokümanlar polikliniklerde dosya olarak mevcuttur. Aynı şekilde intranet sistemi üzerinden de takibi sağlanabilmektedir.

Adsm Bilgi Yönetim Sisteminde Çalışan Tarafından Çalışacağı Bölüm İle İlgili Modülün Eğitimi

Polikliniklerde kullanılan bu modülün eğitimi bilgi işlem personeli tarafından uygulamalı olarak verilmektedir.

5.BÖLÜM  DİŞ PROTEZ LABORATUARI

Bölüm Çalışanları

 1. Emre KAYA: Protez Lab. Sorumlusu

Bölümün Faaliyetleri ve İşleyişi

         Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve HKS çerçevesinde yürütülmektedir.

Diş Protez Teknisyeni Yetki ve Sorumlulukları

 • Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 144. maddesinde Diş Protez Teknisyenin görev tanımı yapılmıştır. (Madde 144:  Diş tabipleri ve ağız, diş ve çene ile ilgili uzman tabiplerin hastadan almış oldukları ölçülere ve onların direktiflerine göre laboratuarda çeşitli protezleri hazırlar, servis malzemesinin temizlik ve bakımını ve servisin düzenini sağlar. Kayıtları ve istatistikleri tutar. Gereğince diş tabibine veya uzmana      yardım eder.)
 • Saat 08.00’de laboratuvarda görev başında bulunmak
 • Kliniğe gelen hastalardan hekimlerin almış oldukları tam ve hareketli protez iş ve işlemlerini belirlenmiş olan talimatlar ve prosedürlere uygun bir şekilde zamanında yapmalıdır.
 • Laboratuara gelen protez iş ve işlemlerini HBYS’ deki Protez Laboratuarı modülüne kaydını yapar ve protezin aşamalarının takibini sağlar.
 • Hastalara iyi davranmalı  ve yapılacak işlemler konusunda bilgi vermelidir.
 • Laboratuara gelen ölçüler için her gün ölçü dezenfektanı hazırlanarak, gelen ölçüler dezenfekte edilerek dökülmelidir.
 • Protez laboratuvarında kullandıkları tüm cihazları güvenli birşekilde, üretici firma talimatlarına uygun kullanımlarını temin etmek.
 • DişTeknisyenleri, görevliolduklarılaboratuarıntemizliğivedezenfeksiyonun, sorumlukişilertarafındanyapılmasınınkontrolvedevamlılığındansorumludur.
 • Laboratuarda oluşan atıklar Tıbbi Atık ve Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı Talimatına uygun hareket etmelidir.
 • Protez Laboratuar Güvenlik talimatına uygun hareket etmelidir.
 • Protez Laboratuarının haftalık malzeme istemlerini HBYS üzerinden yapar, depodan teslim alır ve kontrollerini yapar.
 • Laboratuardaki ölçü kaşıklarını görevli personel tarafından temizlenerek sterilizasyon birimine teslimini sağlamalı ve bunun takibini yapmalıdır.
 • Sağlık taramalarını yıllık olarak yapmalı ve ilgili dokümanları arşivlenmek üzere enfeksiyon hemşiresine ve personel servisine teslim etmelidir.

Protez Laboratuarı İle İlgili Yazılı Düzenlemeler


Mavi ve beyaz kod uygulamaları

 • Isı-nem ölçer takip çizelgesi
 • Arıza bildirimi
 • Dilek-öneri şikayet kutuları
 • Çalışan bireysel öneri formu
 • Güvenlik raporlama sistemi
 • Hasta güvenliği uygulamaları
 • Çalışan güvenliği uygulamaları
 • Kalibre edilmiş cihazlar
 • Sağlık tarama Programı
 • Tıbbi ve Tehlikeli Atıklar
 • Risk Değerlendirme ve Sağlık Tarama Programı
 • Ölçü Dezenfektanı Kullanımı
 • Kesici-Delici alet yaralanması
 • Dezenfektan Madde Kullanımı
 • El Yıkama ve El Hijyeni
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
 • Tıbbi Atık Planı
 • Diş protez Laboratuarı Temizliği
 • İzolasyon ve İzolasyon Renk Kodlaması

Bölüm İle İlgili Hizmet Kalite Standartları

       01/03/2012   tarih ve 9489 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Hizmet Kalite Standartları yazılı dokümanlar ve uygulamalar bazında merkezimizde uygulanmaya başlanmıştır.HKS çerçevesinde hazırlanmış olan tüm dokümanlar polikliniklerde dosya olarak mevcuttur. Aynı şekilde intranet sistemi üzerinden de takibi sağlanabilmektedir.

Adsm Bilgi Yönetim Sisteminde Çalışan Tarafından Çalışacağı Bölüm İle İlgili Modülün Eğitimi

         Poliklinikler ve Protez Laboratuarında kullanılan bu modülün eğitimi bilgi işlem personeli  tarafından uygulamalı olarak verilmektedir.

6.BÖLÜM TEMİZLİK PERSONELİ

Temizlik Personeli Yönetici ve Çalışanları

 • Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Dt. Burak  YILDIZ
 • Mali ve İdari İşler Müdürü –Cihan ÖZCAN
 • Kalite Direktörü Mekin KIZGIN
 • Hemş. Hizmetleri Sor. Zöhre KAYA
 • Lab.Bölüm Sorumlusu-Emre KAYA
 • Tem.Per.Sor.-Hikmet ZENGİN
 • Temizlik Personeli çalışanların sayısı: 11
 • Bölümün Faaliyetleri ve İşleyişi

 • Genel Temizlik Hizmeti Alımı Şartnamesi ve HKS çerçevesinde yürütülmektedir.
 • Poliklinikte çalışan personel saat 08:00 de poliklinikte hazır bulunmalıdır. Diğer genel temizlik alanlarında çalışan personellerde idarenin belirlediği çalışma saatlerine riayet etmelidir.
 • Görev yeri izinsiz terk edilmemelidir.

Temel İlkeler

 • Temizlik temizden kirliye doğru yapılır.
 • Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır.
 • Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır.
 • Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.
 • Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.
 • Temizlik bittiğinde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur.
 • Temizlik malzemeleri kova içinde ıslak ve kirli bırakılmaz.
 • Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
 • Kuru süpürme ve silkeleme yapılmaz.
 • Tuvaletler en son temizlenir.
 • Temizlik işleri, günlük, haftalık ve aylık olmak üzere hijyenik şartlara uygun üç aşamada yapılır. 
 • Günlük Temizlik: Sabah temizliği, mesai saatlerinde yapılacak temizlik ve akşam temizliği de dâhil olmak üzere 3 aşamada yapılır.
 • Sabah Temizliği: Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından bir saat önce başlayıp ve mesai başlamadan sonuçlandırılır. Bu temizlikte Klinikler ve büro temizliğine (yerler, sandalye, masa koltuk, dolap vs. eşyaların temizliği) ağırlık verilir, ayrıca çevre temizliği yapılır.
 • Mesai Saatlerinde Yapılacak Temizlik: Mesai saatleri içinde talep olmadıkça hiçbir şekilde çalışma yapılan oda ve salonların temizliği yapılmaz, sadece koridorlar, merdivenler, tırabzanlar, lavabo ve tuvaletler, yemekhane, arşiv gibi yerler ile binanın dış kullanım alanlarının ve sair yerlerin temizliği yapılır. Bu temizlik sırasında gürültü yapılmaz ve çalışanlar rahatsız edilmez.
 • Akşam Temizliği: Akşam temizliği sadece idarenin ihtiyaç göstermesi halinde yapılır. Bu temizlik sırasında; binaların dış kullanım alanları ile her katta bulunan klinikler, odalar, salonlar, koridorlar, WC, lavabo, çay ocakları, yemekhane, arşiv, kalorifer tesisat odaları, asansörler, merdivenler, granitler,fayanslar, ayna ve camlar, çerçeveler, lambriler, duvarlar, tavanlar, kapılar, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar (florasan ve avizeler), dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, çöp kutuları, çiçeklikler, binalarda bulunan bilumum mefruşat  temizlik işleri yapılır.
 • Temizlik Personeli Görev  Yetki ve Sorumlulukları

 • Saat 07:30’da Adsm’de görev başında bulunmak,
 • Temizlik işlerini, günlük, haftalık ve aylık olmak üzere hijyenik şartlara uygun üç aşamada yapmak,
 • Hafta sonu(Cumartesi) idarenin belirleyeceği yerlerin temizliğini yapmak,
 • Her gün çevre temizliğini yapmak,
 • Hastane yetkililerince verilen temizlikle ilgili emirleri yerine getirmek
 • Soğuk ve karlı havalarda; binalara ait beton saha, trotuar, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzları temizlemek, ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanmayı önlemek. Yağışlı havalarda bina içerisine çamur ve kar girmemesi için gerekli önlemleri almak,
 • Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ile atık deposunun temizliği ve dezenfektasyonunu tıbbi atıkların kontrol yönetmeliğine uygun olarak yapmak,
 • Belirli saatlerde hemşire gözetiminde kirli aletleri talimata uygun halde toplayarak sayılı vaziyette sterilizasyon personeline teslim etmek,
 • Kalite yönetim ve enfeksiyon birimi tarafından belirlenen talimat ve prosedürlere uygun temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak,
 • Özellik arz eden, temizlenecek kısım ile kıymetli alet ve eşyalar taşıdığı özellikler dikkate alınarak, idarenin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça temizlik yapmamak,
 • Temizlikte toz kaldırmama hususuna dikkat etmek vakumlu aletlerle temizlik yapmak,
 • Temizlik nedeniyle yerlerinden alınan eşyaları yine aynı yerine muntazam bir şekilde koymak, eşyaların nakil ve yer değiştirme esnasında zemin ve duvarlara,
 • Hasar verilmemesine azami dikkat göstermek, bürolarda çöp kutularının haricinde düşen evrakların atılmayıp masa üzerine koymak,
 • Paspasları kirli ve tozlu bulundurmamak, temizlik sırasında duvarları kirletmemek, duvar ve kapıları usulüne uygun bir şekilde silmek, süpürgelik ve mermer yüzeyleri, camlı bölmelerin camları ve ünitleri zarar vermeden uygun şekilde temizlemek,
 • Temizliği tamamlanan bölümlerde elektrik ve suların açık bırakılmamasına dikkat etmek,
 • Yerleri sürekli cilalı bulundurmak,

Temizlik Personeli İle İlgili Yazılı Düzenlemeler

 • Temizlik çizelgeleri
 • Arıza Bildirimi
 • Dilek-Öneri Şikayet Kutuları
 • Hasta Güvenliği Uygulamaları
 • Çalışan Güvenliği Uygulamaları
 • Sağlık tarama Programı
 • Tıbbi ve Tehlikeli Atıklar
 • Risk Değerlendirme ve Sağlık Tarama Programı
 • Kesici-Delici alet yaralanması
 • Dezenfektan Madde Kullanımı
 • El Yıkama
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Bölüm İle İlgili Hizmet Kalite Standartları

 • 01/03/2011   tarih ve 9489 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Hizmet Kalite Standartları    yazılı dokümanlar ve uygulamalar bazında merkezimizde uygulanmaya başlanmıştır. HKS çerçevesinde hazırlanmış olan tüm dokümanlar polikliniklerde ve birimlerde dosya olarak mevcuttur.

 • Adsm Bilgi Yönetim Sisteminde Çalışan Tarafından Çalışacağı Bölüm İle İlgili Modülün Eğitimi
 • Temizlik personelinin kullandığı modül bulunmamaktadır.

7.BÖLÜM TESİS YÖNETİMİ

Tesis Yönetimi Bölümü Yönetici ve Çalışanları

 • Tesis Yönetimi bölümü çalışanların sayısı: 5

Tesis Yönetimi Bölümü Görev  Yetki Ve Sorumlulukları

Teknik servis elemanları:

Saat 08.00’de görev başında bulunmak,

2.1 Elektrik Teknisyeni: Bu unvan altında 1 (bir) personel çalışacak olup, bu personel Üniversite, Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesinin ilgili bölümünden mezun olmalı veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinin ilgili bölümlerinden “Ustalık Belgesi” sahibi olması gerekmektedir. İdarenin ve/veya bağlı bulunduğu amirlerince kendisine tevdi edilen yazılı ve sözlü talimatlar doğrultusunda, tek başına veya ekiple; İdarenin, bağlı birimlerinin ve teçhizatlarının elektrikle ilgili her türlü tesisat, bakım-onarım, arıza giderimi ve diğer görevleri usulünce yerine getirir.

2.3   Sıhhi Tesisat Teknisyeni: Bu unvan altında 1 (bir) personel çalışacak olup, bu personel Üniversite, Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesinin ilgili bölümünden mezun olmalı veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinin ilgili bölümlerinden “Ustalık Belgesi” sahibi olması gerekmektedir.İdarenin ve/veya bağlı bulunduğu amirlerince kendisine tevdi edilen yazılı ve sözlü talimatlar doğrultusunda, tek başına veya ekiple; İdarenin ve bağlı birimlerinin ısıtma ve sıhhi tesisat işleriyle ilgili her türlü bakım-onarım,  tadilat, arıza giderme ve diğer görevleri usulünce yerine getirir.

Tesis Yönetimi Bölümü İle İlgili Yazılı Düzenlemeler

 • Su deposu bakım talimatı
 • Yangın Söndürme cihazı kullanım talimatı
 • Beyaz Kod Uygulamaları
 • Merkez Güvenlik Talimatı
 • Hırsızlık Olaylarının Önlenmesine Yönelik Talimat
 • Arıza Bildirimi
 • Dilek-Öneri Şikayet Kutuları
 • Hasta Güvenliği Uygulamaları
 • Çalışan Güvenliği Uygulamaları
 • Sağlık tarama Programı
 • Tıbbi ve Tehlikeli Atıklar
 • Risk Değerlendirme ve Sağlık Tarama Programı
 • Kesici-Delici alet yaralanması
 • El Yıkama
 • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Bölüm İle İlgili Hizmet Kalite Standartları

 • 01/03/2011   tarih ve 9489 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Hizmet Kalite Standartları    yazılı dokümanlar ve uygulamalar bazında merkezimizde uygulanmaya başlanmıştır. HKS çerçevesinde hazırlanmış olan tüm dokümanlar bölüm sorumlularında dosya olarak mevcuttur. Aynı şekilde intranet sistemi üzerinden de takibi sağlanabilmektedir.

Adsm Bilgi Yönetim Sisteminde Çalışan Tarafından Çalışacağı Bölüm İle İlgili Modülün Eğitimi

Bölümün kullandığı modül yoktur.

8.BÖLÜM ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

Enfeksiyon Kontrol Birimi Üyeleri

Komite Çalışmaları

Enfeksiyon kontrol komitesi merkezimiz genelini kapsayan temizlik, tıbbi atık, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ,el hijyeni uygulama, dezenfektan madde kullanımı

toplantılar ve eğitim vermektedir.

Merkezimiz Temizliği

 • Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.
 • Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir.
 • Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.
 • Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
 • Temizlik temizden kirliye doğru yapılmalı
 • Temizlik malzemeleri her bölüm için farklı olmalı
 • Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar birbirine karıştırılmamalı
 • Kuru süpürge ve silkeleme yapılmamalı
 • Temizlik /dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde, her poliklinikte kirli su değiştirilmelidir.
 • Temizlik risk alanlarına göre yapılır

Temizlik Yapılırken;

 • Poliklinikler de çalışan eğitimli temizlik personeli  temizlik yaparken ünit temizliği, yer ve yüzey temizliği nasıl yapıldığını talimatlardan ve eğitimlerden öğrenmiştir.
 • Her iş gününde yine kontrol edilerek temizliğin doğru yapılması sağlanmaktadır.
 • Temizlik yapılırken hasta ve çalışan sağlığını tehlikeye düşürmeden yapılması.

  Tıbbi Atık Çalışanları

 • Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Depolama Sorumlusu
 • Enf. Hemşiresi: Zöhre KAYA
 • Toplama Görevlileri

 • Hikmet ZENGİN

Tanımlar

 • Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil),Bakteri ve virus tutucu hava filtreleri, Kontamine olmuş her tür malzeme.
 • Kesici Delici Alet: Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya neden olabilen kesici ve delici cisimler (bistüri, iğne ucu, vb.)
 • Evsel Nitelikli Atık: Mutfak ve büro atıkları, ambalaj malzemeleri vb.
 • Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi: Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların taşınmasında kullanılan özel taşıma arabalarının üzerinde bulundurulması gereken uluslararası amblem
 • Tıbbi Atık Taşıma Arabası: Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık depolarına taşınmasında kullanılan arabalar
 • Kırmızı çöp torbası: Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık Yönetmeliği’nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastiktorba.
 • Mavi çöp torbası: Geri kazanılabilen cam malzemelerin toplanması için kullanılan mavi plastik torba
 • Siyah çöp torbası: Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik torbadır. Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi durumunda temizlik personeli bu çöp poşetini uygun boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine koyarak tıbbi atık şeklinde ortamdan uzaklaştırmalıdır. Kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.

DİKKAT!

 • Atık torbaları ağzına kadar doldurulmaz,
 • Torbadan torbaya boşaltılmaz,
 • Dörtte üç oranında dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilir,
 • Toplama ekipmanları atıkların kaynağına yakın yerlerde bulundurulur
 • Her tür kesici-delici alet, kesici-delicialet kutularına atılmalıdır.
 • Koruyucu ekipman  (tıbbi atık kıyafetleri) kullanmadan tıbbi atık toplanmaz.
 • El hijyenieğitimleri verilmektedir.

El hijyeni uygulama malzemeleri

 • Sıvı sabun
 • El antiseptik solüsyonu
 • Kağıt havlu
 • Odalarda yıkama lavaboları ve su mevcuttur.
 • El hijyeni sağlamak için tüm kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu nedenle elhijyeni puanlama yapılırken tolerans tanınmamaktadır.
 • Dezanfektanlar; Kullanılan dezenfektan maddenin etkinliği, çevreye  vermiş olduğu zarar,atılırken  yapılması gerekenlerle ilgili iyi bilgi alınmalı ve ona göre dezenfektan madde alınmalıdır.
 • Bertaraf edilirken çevreye zarar vermemeli ayrıca bertaraf ücreti ödenmemelidir.
 • Etkinliği iyi olmalı ve ölçülerek takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
 • Kullanım anında kokusu veya özeliği gereği çalışanlara, hastalara ve aletlere zarar vermemelidir.

Toplantılar Ve Eğitimler

 • Merkezimizde her iki ayda bir enfeksiyon kontrol komitesi toplanmaktadır.
 • Verilen kararlar doğrultusunda eksikler giderilmektedir.
 • Yapacağımız işler konusunda, hastane enfeksiyonları, yaralanma, el hijyeni, kan yolu ile bulaş ve aşılama vb.eğitim verilmektedir

9.BÖLÜM STERİLİZASYON BİRİMİ

Sterilizasyon Bölümü Yönetici ve Çalışanları

Sedat KIZILAY

Faaliyetlerini ve İşleyişini

 • Personelin Çalışma saatleri
 • Kayıt işlemleri
 • Kirli alet taşıma ve yıkama
 • Dezenfeksiyon
 • Paketleme ve sterilizasyon
 • Depolama ve steril alet teslimi
 • Çalışma saatleri

Giriş   Saati Çıkış Saati

 • 07.30 da, bir personel,
 •            16.30

Personelin Çalışma Şekli

 • Çalışma saati 07.30 de başlayan personel polikliniklere steril edilmiş aletleri hazırlar  ve temiz alet taşıma arabasına yerleştirir.
 • Saat 08. 00 de polikliniklere steril edilmiş aletleri imza karşılığı teslim edilir.
 • 08.30 da sterilizasyon biriminin genel temizliği yapılır.
 • Nöbet polikliniği aletleri yıkanır ve dezenfekte edilir.
 • Saat 07:30 de gelen personel Polikliniklerden aletleri 10.45,11.45-14,30 ve 16.30 da toplar.
 • Kurulanan aletlerin kayıt işlemleri tamamlanır ve yıkama  cihazına yerleştirilir.
 • Her gün alet toplandığında poliklinikte ve sterilizasyon biriminde alet sayısı kayıt altına alınır.

Sterilizasyon Birimi

 • Sterilizasyon  birimi bir odadan oluşur.
 • Kirli ,temiz ve steril alandan oluşmaktadır.
 • Steril olan aletler depoda en faal 18 saat bekletilmektedir.
 • Kullandığımız dezenfektanlar çevreye ve kişiye zarar vermeyen ,en önemlisi sağlığa zarar vermeyen dezenfektanlardır .
 • Bölüm çalışanları tüm işlemlerde kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak durumundadır.

Sağlık Taraması

 • Sterilizasyon Biriminde çalışan personelin sağlık taraması yapılmaktadır.

  Her Yıl:

  Odio

  Akciğer grafisi

  Solunum testi,

  Kan tetkikleri yapılmaktadır.

 • Aşılanma düzeyleri takip edilmekte ve gerekli aşıların yaptırılması sağlanmaktadır.

İşleyiş;

 • Kirli alet taşıma arabası ile aletler günün belli saatlerinde taşınır ve her taşıma sonrası araba temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Sterilizasyon birimine gelen aletler enzimatik  solüsyonda  bekletildikten sonra  aletler sayılır ve ön temizlik yapılır.
 • Ön yıkaması yapılmış  aletler yıkama cihazında termal dezenfeksiyon  sağlanır.(90 c) sepetteki alet sayısını  artırmadan suyun aletlerin  her tarafına ulaşması sağlanır.böylece aletler temizlenir ve dezenfekte  edilir.
 • Sterilizasyon biriminde 7.5cm-15cm- 30cmlik paketleme poşeti bulunmaktadır.toplu halde steril olması gereken aletlerimizi 30 cm lik poşetlere yerleştirilir.
 • Rulo paketleme poşetlerini yerleştirirken kağıt olan tarafların  bir arada  (kağıt olan kısım kağıda poşet olan kısım poşete denk gelerek)steril edilmesi gerekir
 • Yıkama cihazında dezenfekte edilen aletler steril etmek için paketlenir.
 • Aletler kullanım alanına göre paketlenir. dolgu  aletleri set halinde ayna sound bir arada davye ,  elavatör,prasel , makas vb  tek tek paketlenir
 • Aletler  aynı sepete sıkışık veya fazla sayıda  yerleştirilmez. ağırlık  veya  doluluk oranı artıkça  düzgün bir sterilizasyon işlemi sağlanmazmaz.
 • Otoklava yerleştirilen aletler arasında boşluk bırakılmalı ve otoklavın 2/3 sinin dolu olması gerekir.aşırı yük, yüklendiği zaman aletlerin  steril olmasını engeller .
 • Steril edilmiş aletler alınır ve steril alanda sayılarak kutulara yerleştirilir.bu arada paketlerde yırtık,ıslaklık  gibi durumlarda  aletler tekrar  steril  edilir. aletlerimizi el değmeden steril olarak hastalarımızda ve kendimizde güvenle kullanıyoruz.
 • Kutular steril alanda bekletilir indikatör sonuçları değerlendirmesi yapıldıktan  sonra aletler polikliniklere imza  karşılığı teslim  edilir.aletlerimizi hastalarımızda güvenle  kullanıyoruz.
 • Ultrasonik yıkama cihazı acil durumlarda kirli  alet  ve kirli frezlerin dezenfeksiyonunda kullanılır.aletlerimiz i güvenle temizleyip dezenfekte ettikten sonra  steril  ediyoruz. sterilizasyonda  öncelik  temizliğindir.
 • Enfekte alet taşıma ve dezenfekte  etme   kutusu ayrı renkte olması gererkir.her hastamıza aynı titizlikle yaklaşmamıza rağmen hepatit veya hiv virüsü taşıyan hastalalrımızda kullandığımız aletlerin başka hastaların aletleri ile karışmaması için ve merkezimizde oluşabilecek çapraz bulaşmaları engellemek için ayrı alet kutusu kullanıyoruz.
 • Günün ilk saatlerinde sterilizasyon işlemine başlamadan önce cihazın doğru çalışıp çalışmadığını test ettikten sonra sterilizasyon işlemine başlanır
 • Test cihazları, biyolojik ve kimyasal indikatörlerin sterilizasyon işlemlerinin doğru bir şekilde yapıldığını gösterdiğinde aletler güvenle kullanılabilir.

10.BÖLÜM RÖNTGEN BİRİMİ

Röntgen Birimi Yönetici ve Çalışanları

 • Nurullah KUYUCU

Faaliyetlerini ve İşleyişi

 • Personelin Çalışma saatleri
 • Panoramik ve periapikal röntgen çekimi
 • Çekim yapılan filmlerin ilgili hekime otomasyon üzerinden iletilmesi
 • Çalışma saatleri

GİRİŞ   SAATİ ÇIKIŞ SAATİ

 • 08.30 da Bir personel,            16.30

Personelin Çalışma Şekli

 • Saat 08.30’ da röntgen cihazları açılarak, çekime hazırlanır.
 • Bilgisayarda röntgen modülü açılır.
 • 08.30 da röntgen biriminin genel temizliği yapılır.
 • Çekim yapılan odaların havalandırılması sağlanır.

  Röntgen Birimi ;

 • Röntgen birimi bir odadan oluşur.
 • Polikliniklerden hekimler otomasyon üzerinden röntgen çekilmesi isteğini iletir, bu istek doğrultusunda doğru hastaya, doğru bölgeye olacak şekilde röntgen çekimi yapılır.
 • Röntgen sonuçları otomasyon üzerinden ilgili hekime iletilir.

Sağlık Taraması

 • Röntgen Biriminde çalışan personelin sağlık taraması yapılmaktadır.
 • 6 ayda bir hemogram,
 • 6 ayda bir periferik yayma,
 • Yılda bir kez dermatolojik muayene yapılmalıdır.
 • Görüntüleme hizmeti diş ünitlerinden farklı bir yerde verilmektedir.
 • Merkezimizde bulunan cihazların TAEK lisansı bulunmaktadır.
 • Röntgen Birimi girişinde hastalar için uyarı levhaları bulunmaktadır.
 • Birimimizde hastalarımız için troid koruyucu ve kurşun önlükler bulunmaktadır. Bu koruyucuların 6 ayda bir ve hasar gördüğünde kontrolü yaptırılmaktadır.
 • Personelimizin dozimetre kullanma zorunluluğu vardır. Her personelin kendine ait dozimetresi bulunmaktadır.
 • Çalışanlar kişisel koruyucu ekipman kullanmaktadır (Eldiven, maske, önlük vs.).
 • Koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında eğitimler verilmektedir.

11.BÖLÜM VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENLİĞİ

VHKİ Yönetici ve Çalışanları

 • Mali ve İdari İşler Müdürü Cihan ÖZCAN
 • VHKİ çalışanların sayısı: 5
 • İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;
 • Çalışanların anlaşmalı firma ile iletişimine aracılık yapar.
 • Günlük olarak çalışanların görev dağılımını yapar, takibini sağlar.
 • İmza ve izinleri organize eder.
 • Hekim rotasyonunu sağlar.
 • Hasta kabul-kayıt ile birlikte ilk müracaattan polikliniğe müracaata kadar ki süreçte hastaya gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Mesai içi ve mesai dışı nöbet listelerinin uygulanmasını takip eder.
 • İnternet ve telefon randevularını düzenler.
 • Mesai saatinde çalışan personelin kontrolünü yapar.
 • Müracaat Birimi VHKİ

 • Kabul ve kayıt işlemi yapar.

-Öncelik sırasına göre işlem yapar,

-Kimlik kontrolünü yaparak barkot verir.

-Gerektiğinde hastaya bilgi verir ve yönlendirme yapar.

-Engelli hasta olduğunda klinik ile iletişim kurarak hizmetin hızlı ve sağlıklı bir şekilde verilmesini sağlar.

Danışma Birimi VHKİ

 • Hastaya gerekli bilgileri verir.
 • Kurum işleyişi hakkında bilgilendirme yapar.
 • Gerekli yönlendirmeyi sağlar.
 • Çevre hastane ve kurumlar ile ilgili iletişim bilgilerini talep halinde iletir.
 • Poliklinik Birimi
 • Müracaattan sevk edilen hastayı karşılayarak, ilgili hekime yönlendirir.
 • Hekim ile hasta arasındaki iletişimi sağlar.
 • Protez evraklarını düzenleyip, gerekli bilgiyi verir.
 • Tahakkuk alımını sağlar.
 • Hekim randevularını takip eder.
 • Herhangi bir aksaklık durumunda hastayla iletişime geçerek bilgi verir.
 • Klinikte ki aksaklıkları ilgili amirine bildirir.
 • Protez kayıt defterini düzenli olarak doldurur.

Gelir Tahakkuk Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • Aylık faturaları düzenler,
 • Günlük yapılan tetkik ve tedavilerin otomasyon sistemi üzerinden hizmet kayıtlarını yapar,
 • Protez evraklarının kontrolünü yapar,
 • Faturaların ilgili kurumlara gönderilmesini sağlar.

Satın Alma Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • Satın alma birimine gelen ihtiyaç listelerinin takibini yapar,
 • Malzemelerin alımını koordine eder,
 • Malzemelerin teknik şartnameleri konusunda teknik destek sağlar,
 • İstenilen malzemelerin ambara giriş takibini yapar,
 • Malzemelerin piyasa fiyat araştırması konusunda görevlilere yardımcı olur,
 • İlgili Müdür Yardımcısı ile koordineli çalışır.

Bilgi İşlem Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • veri bankasının kontrolünü yapmak,
 • Günlük olarak verilerin yedeklenmesini yapmak,
 • Otomasyon programının düzenli çalışmasını sağlamak,
 • Otomasyon sistemindeki hataları tespit ederek düzeltilmesini sağlamak,
 • Otomasyon sistemi ile ilgili istek ve önerileri otomasyon firması yetkililerine iletmek,
 • Otomasyon sistemi ile ilgili yayınlanan güncellemeleri  takip ederek uygulamak,
 • Sağlık-Net ve Sağlık Müdürlüğü’ne otomasyon üzerinden gönderilmesi gereken bilgileri göndermek,
 • Kullanıcılara otomasyon programı ile ilgili eğitim ve bilgi vermek,
 • İstatistiki verileri istenildiğinde vermek,
 • Kalite yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak,
 • Gerektiğinde bilgisayar işletim sistemlerini kurmak, bakımlarını yapmak,
 • Bilgisayar, yazıcı vb. cihazların kurulması, çalıştırılması ve bakımını yapmak,
 • Paket programları işlemek ve doğru çalışıp, çalışmadıklarını denetlemek,
 • Yukarıda sayılan konulara teknik destek sağlamak,
 • Amirlerince verilen benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

Kalite Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • Kalite evraklarının takibini yapar,
 • Tebliğleri takip eder,
 • Görevlendirmeleri hazırlar,
 • Birime ait gelen evrak, giden evrak ve zimmet defterini doldurur ve takip eder,
 • HKS’ ye göre yapılan düzenlemelere aktif katılır,
 • Evrakların dosyalanmasını sağlar.

Gider Tahakkuk Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • Firmaların merkezimize kesmiş olduğu faturaların rakamsal kontrollerini yapar,
 • Faturaların ödenmesi için gerekli evrakları düzenler,
 • Stok koordinasyon programının araştırır,
 • İhale öncesi diğer merkezlerin ihale mallarına ne kadar fiyat verdiklerini araştırır.

Hasta Hakları Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • Hastayı karşılar,
 • Hastanın problemini dinler ve gerekli yönlendirmeyi yapar.
 • Problemi yerinde çözdüyse “Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri” ne kaydını yapar.
 • Hasta Hakları Kurul Başkanı ve Birim Sorumlusu ile iletişim halindedir.
 • Gerektiğinde istatistikleri hazırlar,
 • Toplantılara katılabilir.
 • Web ve diğer yerlerden gelen şikayetleri takip eder.
 • Gerekli düzenlemeler için ilgili birimlerle iletişime geçer.

Personel Şube Birimi VHKİ

-İlgili sorumlusuyla koordineli olarak;

 • Personelin tüm özlük işlerini yapar,
 • Hekim nöbetlerini hazırlar,
 • Yazışmaları takip eder,
 • Tebliğleri takip eder,
 • Şube zimmetini takip eder,
 • İlan panolarını düzenler ve takibini yapar,
 • Aylık olarak imza föylerini düzenler.

  Başhekimlik VHKİ

 • Gelen telefonları ilgililere yönlendirir,
 • Başhekimin günlük programını düzenler,
 • Evrakların kontrolünü yapar,
 • Ziyaretçileri karşılar,
 • İntranet sistemine gelen mailleri takip eder,
 • Toplantıları organize eder, kararları hazırlar,
 • Hasta ve personelin ilettiği sorunları Başhekime iletir.
 • Başhekimin isteklerini yerine getirir.

Hazırlayan                                 Kontrol Eden                              Onaylayan

     Kalite Direktörü                  İdari ve Mali İşler Müdürü                       Başhekim